Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Visie en Beleid

Beheren is  keuzes maken!
Welke keuzes maakt u bij uw activiteiten gericht op bouwen en beheren van de infrastructuur in uw beheergebied?
Natuurlijk staan bereikbaarheid van belangrijke gebiedsdelen bijvoorbeeld bedrijventerreinen bij u hoog in het vaandel.
 

Ook is de verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwwaarde waarbinnen activiteiten moeten worden uitgevoerd. En u hebt wellicht ook doelstelingen geformuleerd als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid.
Hoe konkreet zijn die doelstellingen? Hebt u normen vastgelegd voor het te bereiken of te handhaven kwaliteitsniveau?
Welke acties voert u uit om die doelstellingen te bereiken?
Meet u ook of deze acties inderdaad bijdragen aan de te bereiken resultaten?
En hoe evaluaeert u de gang van zaken om eventueel tot goede bijstelling te komen?

Cents infra advies is een adviesbureau dat sinds kort werkzaam is in de wereld van het wegbeheer. Wij beschikken over kennis van- en ervaring met het bepalen van de koers die de wegbeheerder moet uitzetten. Onze expertise stoelt op jarenlange ervaring opgedaan in het management van een grote wegbeherende instantie. Juist vanuit die positie kunnen wij ons goed verplaatsen in de worstelingen die wegbeheerders ervaren bij het kiezen van de juiste koers.

  Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer,

Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.

Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.

Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.