Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in 2010 besloten dat er voor het beheer van de Drentsche wegen en kanalen voortaan minder middelen beschikbaar zullen zijn. Ook is er in de komende jaren geen ruimte om personeel te vervangen dat vanwege pensionering afvloeit. Cents Infra Advies begeleidt het proces dat moet leiden tot een andere aanpak van het beheer.

Een nieuwe situatie biedt ook kansen om ingesleten patronen te vernieuwen. Met die gedachte op het netvlies is de werkgroep Impuls aan de slag gegaan bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor het dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen en kanalen. Het heeft ons ertoe gebracht een nieuwe werkwijze te ontwikkelen genaamd themagewijs werken.

Waar nu nog veel medewerkers bij alle onderdelen betrokken zijn is er juist winst te boeken als per rayon een zekere mate van specialisatie ingevoerd kan worden. Efficiënter werken is mogelijk als per rayon één deskundige rayonmedewerker inzetbaar is voor het thema (verhardingen, groen of verkeersvoorzieningen). Samen met de beleidsmedewerkers en de adviseurs voor de verschillende thema’s bepalen zij de programmering voor de verschillende onderdelen. Door dit jaarlijks te evalueren en bij te stellen wordt continu gewerkt aan verbetering.

Deze werkwijze biedt medewerkers tevens de mogelijkheid verder door te groeien in hun functie. Daardoor betekent themagewijs werken dan ook een persoonlijke Impuls voor de eigen loopbaanontwikkeling.

Met de Directie en de Ondernemingsraad wordt najaar 2011 over deze plannen gesproken. Vervolgens zullen werkprocessen opgesteld worden die duidelijkheid moeten bieden over rol, taak en verantwoordelijkheid van de medewerkers die bij de verschillende thema’s zijn betrokken.

Invoering van de nieuwe werkwijze is voorzien met ingang van het jaar 2012.

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer

De 3 noordelijke provincies hebben verkend welke mogelijkheden er zijn om te komen tot samenwerking op het gebied van bouwen en beheren van infrastuctuur. Onderscheid is gemaakt tussen de ingenieursdiensten en de beheeractiviteiten. Cents Infra Advies heeft voor beide onderdelen het proces begeleid. Het heeft geleid tot 2 rapporten waarin meerdere werkvelden zijn beschreven waarbij samenwerking tot meerwaarde zal leiden voor alle 3 provincies. Najaar 2011 beslist de stuurgroep Noordelijke samenwerking over de uitgebrachte adviezen.Op het gebied van beheer van infra wordt voorgesteld snel werk te maken van ontwikkelen van Incidentmanagement in samenspraak met RWS voor geheel Noord-Nederland. Verder liggen er kansen om het beheer van Kunstwerken samen op te gaan pakken. Ook wordt het van belang geacht samen aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning op civiel technisch gebied. Nog 6 andere thema’s zijn benoemd waar kansen worden gezien om in gezamenlijk verband tot nadere uitwerking te komen.

Voor de Ingenieursdiensten is vastgesteld dat er goede mogelijkheden zijn om samen de planvorming, ontwerp, voorbereiding en begeleiding van de aanleg van kunstwerken vorm te geven. Voor het einde van het jaar zal een gezamenlijke programmering vastgesteld worden. De kennis op het gebied van aanbestedingen zal beter benut worden en ook op het gebied van wegontwerp en landmeten worden kennis gedeeld en krachten gebundeld.

Najaar 2011 is er een bijeenkomst voor alle medewerkers van de 3 provincies die werken aan de infrastructuur waarin de plannen worden toegelicht. Er wordt dan ook gelegenheid geboden te komen tot nadere kennismaking. 

2010 prima jaar voor Cents Infra Advies

Aan het eind van het jaar kan vastgesteld worden dat 2010 een prima jaar is geweest voor Cents Infra Advies. In dit jaar zijn verschillende activiteiten uitgevoerd voor meerdere opdrachtgevers.

Zo is voor de afdeling wegbeheer van de provincie Groningen, in samenwerking met Alterra van Wageningen universiteit, onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid en duurzaamheid van verwerken van bermmaaisel. In opdracht van de gemeente Hardenberg is het procesmanagement uitgevoerd voor het opwaarderen van woonstraten in diverse kernen van deze gemeente. Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om door samenwerking betere resultaten te bereiken op het gebied van beheren van de natte en droge infrastructuur.

In 2011 zal een vervolg worden gegeven aan enkele van deze opdrachten. Nieuwe opdrachten dienen zich inmiddels aan. Alle reden dus om ook in 2011 met veel energie aan de slag te gaan.


Procesmanagement opwaarderen woonomgeving Hardenberg

Op 6 januari 2010 is Jan Cents gestart met het procesmanagement van het opwaarderen van de woonomgeving in de gemeente Hardenberg. Medio 2010 kan vastgesteld worden dat de aanpak succesvol verloopt. Fase 1 van het project (verbetering van woonstraten in Gramsbergen, Sibculo en Bruchterveld) is  inmiddels met een positief resultaat uitgevoerd. Nu wordt hard gewerkt aan het voorbereiden en uitvoeren van de meeromvattende verbeteringen in Kloosterhaar, Balkbrug, Hardenberg en Dedemsvaart.In de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg bevinden zich woonstraten die toe zijn aan een opknapbeurt. Juist nu het economisch minder gaat is het een goed moment te investeren in verbetering van de uitstraling van deze woonbuurten. Dat levert werkgelegenheid op. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte op peil blijft. Daarbij is het nodig verbeteringen door te voeren op een wijze die draagvlak heeft bij de bewoners.

Vaak zijn er ook nog andere partijen, zoals woningbouwcorporaties die belang hebben bij planontwikkeling in de openbare ruimte en daarbij willen aansluiten. Succesvol investeren in de woonomgeving vereist tijdige afstemming en betrokkenheid van al die partijen. Niet in de laatste plaats is er een rol weggelegd voor de bewoners zelf. Door de bewoners actief te betrekken bij de planvorming en te luisteren naar hun mening wordt de kans op succesvol uit te voeren verbeteringsplannen vergroot. Daarbij zal ook onderzocht worden welke bijdrage door de bewoners geleverd kan worden.


Hoofddoel van het project is verbetering van woonstraten en de leefbaarheid in een aantal kernen van de gemeente Hardenberg. Afgeleide doelen zijn stimuleren van de werkgelegenheid en stimuleren van de zelfwerkzaamheid van bewoners.


De fysieke openbare ruimte en de voorzieningen die zich daarin bevinden moeten schoon, heel en veilig zijn. Door de gemeenteraad is in dat kader in december 2009 besloten een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen in 2010 om de uitstraling van een aantal straten in woonwijken te verbeteren. Afgesproken is deze werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

In het nieuwe collegeprogramma “Meer met minder” hebben de coalitiepartijen in april 2010 aanvullend afgesproken extra te investeren in de oudere wijken en buurten binnen de gemeente. In aansluiting op de al in gang gezette acties gaat het hierbij om het verbeteren en opwaarderen van deze wijken, met aandacht voor onderhoud van het openbaar gebied, voldoende groen, speelgelegenheid voor kinderen, verkeers- en sociale veiligheid. Bijzonder punt van aandacht bij de aanpak is de rol en betrokkenheid van de wijk- en buurtbewoners. Hiervoor is een extra bedrag van € 500.000,- beschikbaar in de komende raadsperiode.


Cents infra advies sponsor van vv Lemelerveld

Op 19 september 2009 heeft Cents Infra Advies het B1 team van de voetbalvereniging Lemelerveld van nieuwe trainingspakken voorzien. Tevens heeft dit bedrijf het mogelijk gemaakt dat een nieuw reclamebord bij het hoofdveld geplaatst kon worden.

Namens de Stichting voetbalpromotie Lemelerveld reikte Ardin Boschman het eerste trainingspak uit. Hij bedankte Jan Cents, die tevens elftalleider is van B1 voor de sponsoring.

Het team bedankte Jan ook op een sportieve wijze door met 5-0 te winnen van Luctor et Emergo. 

Een schone groene berm, geeft meer energie!

De provincie Groningen, afdeling wegbeheer, gaat een proef uitvoeren met het vergisten van maaisel in een bestaande mestvergistingsinstallatie. Het maaisel is afkomstig van bermen van 3 geselecteerde provinciale wegen in de directe omgeving van de vergistingsinstallatie in de gemeente Ten Boer. Doel van dit project is antwoord te krijgen op de vraag in welke gevallen maaisel, afkomstig van provinciale terreinen, geschikt is om als co-product toe te passen in een (bestaande) mestvergistingsinstallatie. De verwachting is dat vergisten van bermmaaisel milieutechnisch en economisch grote voordeel heeft in vergelijking met de huidige wijze van verwerken (composteren).

Om deze proef te kunnen uitvoeren moeten veel stappen worden ondernomen. Bovendien zijn er veel partijen bij betrokken. Daarom wordt gewerkt volgens de spelregels van projectmatig werken. Het afdelingshoofd wegbeheer van de provincie Groningen is opdrachtgever voor dit project. Jan Cents heeft de opdracht gekregen om in de rol als projectleider samen met de andere projectteamleden dit project uit te voeren. 

Het project omvat alle activiteiten die ondernomen moeten worden om de proef co-vergisten van materiaal van provinciale terreinen te kunnen uitvoeren. De provincie Groningen verzorgt met eigen medewerkers en materieel het bermbeheer. Belangrijk onderdeel van de proef is het uitvoeren van verschillende activiteiten gericht op het terugdringen van zwerfafval op provinciale terreinen, waaronder een grote publieksgerichte campagne. Hiervoor is bij SenterNovem subsidie aangevraagd in het kader van het uitvoeren van het proeftuinproject beperken zwerfafval.

Ook moet duidelijk zijn welke wettelijke spelregels in acht genomen moeten worden bij het uitvoeren van deze proef. Juridisch is daarover nog het nodige uit te zoeken. Maar ook milieutechnisch is op voorhand niet duidelijk hoe het staat met de geschiktheid van het maaisel. Belangrijk element hierbij is de noodzaak dat het na vergisting overblijvende digestaat ook geschikt moet zijn om als meststof op landbouwgrond te kunnen benutten. Daarom is het onderzoeksinstituut Alterra bij dit project een belangrijke deelnemer. Maar ook de deenemende mestvergister Prins VOF is een belangrijke participant. Deze agrarische ondernemer is een voorloper waar het gaat om duurzaam agrarisch ondernemen en heeft al gedurende enkele jaren ervaring opgedaan met co-vergisten van producten.

De kosten van uitvoering van dit project zijn geraamd op €200.000,- (excl. eventueel toe te kennen subsidies). Resultaat van dit project moet zijn dat er in februari 2010 een rapport gereed is voor bestuurlijke bespreking. Als blijkt dat vergisten een goed alternatief is voor de huidige wijze van verwerken (composteren) dan zal deze werkwijze op grotere schaal worden toegepast. Landelijk kan er dan mogelijk ook nuttig gebruik gemaakt gaan worden van het Groningse voorwerk. 

Fietsen met Oldenzaalse raadsleden over hobbelige wegen!

In de gemeenteraadsvergadering van februari 2009 is het beleidsplan voor het wegbeheer aan de orde gesteld. In dat plan, opgesteld door een ambtelijke projectgroep onder leiding van Jan Cents als extern adviseur, is beschreven hoe het gesteld is met het onderhoudsniveau van de wegen in Oldenzaal. Ook is gepresenteerd welke keuzemogelijkheden er zijn om het achterstallig onderhoud weg te werken. Om de raadsleden hierover nog meer informatie te verschaffen is voorgesteld een rondje Oldenzaal uit te zetten en zo per fiets te ervaren hoe een slechte weg er in de praktijk uitziet (en voelt).

Een grote groep raadsleden maakte op donderdagavond 16 april gebruik van dit aanbod. Alle fracties waren vertegenwoordigd toen hoofd Stadswerken Arend ten Barge om 18.30 uur “het startschot loste”. Onderweg werd diverse keren gestopt om toe te lichten welk type schade aan de verharding zich openbaarde en welke maatregel getroffen moet worden om tot duurzaam herstel te komen. Bij de raadsleden was veel belangstelling voor deze problematiek, getuige de vele vragen die gesteld werden. 

Aan het eind van de fietstocht kon vastgesteld worden dat het noodzakelijk is nu snel actie te ondernemen om te voorkomen dat in de toekomst nog zwaardere en dus duurdere maatregelen nodig zijn. Bij de bespreking van de perspectiefnota kort voor de zomer zal de raad besluiten in welk tempo het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

Cents Infra Advies werkt met Provincie Groningen aan berm- en slootbeheer met toekomst!

Op 3 december 2008 is Jan Cents in opdracht van de provincie Groningen gestart met het onderzoek gericht op een vernieuwde aanpak van het berm- en slootbeheer in de provincie Groningen. Resultaat moet zijn dat er in april 2009 een plan kan worden vastgesteld waarin is beschreven op welke wijze dit beheer het best kan worden uitgevoerd.

De provincie beheert de provinciale infrastructuur. Daartoe behoort ook het beheer van vele kilometers bermen met bermgras en beplantingen langs wegen, waterwegen en depots. Bij het beheer komen gras, riet en hout vrij. Veel van dit materiaal wordt nu nog afgevoerd voor compostering, maar deze opbrengst is wellicht ook goed te benutten als bio-energie.

Van belang is ook dat de wetgeving op het gebied van flora en fauna eisen stelt aan de manier van werken. Nagegaan moet worden welke werkwijze daarmee in overeenstemming is. Daarbij zal ook de veiligheid van de wegwerkers gewaarborgd moeten zijn (veilig werken aan de weg). 

In de provincie Groningen worden nagenoeg alle werkzaamheden op het gebied van berm- en slootbeheer nog in eigen beheer uitgevoerd. Daartoe beschikken de medewerkers over het benodigde moderne materieel. Efficiënt en effectief werken is daarbij uitgangspunt. Omdat er meerdere afdelingen bij deze werkzaamheden betrokken zijn, is samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en kunde eveneens een vereiste.

Het nieuwe maaiseizoen start in mei. Ruim voor de startdatum zal het duidelijk moeten zijn hoe er gewerkt gaat worden en wat er met het berm- en slootmaaisel gaat gebeuren.   

Cents Infra Advies stelt prioriteitenplan op voor reconstructie woonstraten in Ommen

Burgemeester en wethouders van Ommen hebben op 10 september 2008 aan Cents Infra Advies de opdracht verstrekt een prioriteitenplan voor de reconstructie van woonstraten op te stellen. Het moet ertoe leiden dat nog dit jaar wordt besloten welke woonstraten voorrang hebben bij reconstructie.

In 2005 heeft de gemeenteraad van Ommen besloten jaarlijks extra geld beschikbaar te stellen voor verbetering van de leefomgeving in 1 of enkele woonstraten. Voorwaarde daarbij is dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in combinatie met het reguliere onderhoud. Dat betekent dat eerst goed onderzocht moet worden in welke staat de nu aanwezige voorzieningen zich bevinden. Onderzocht wordt hoe het staat met de kwaliteit van de verhardingen, de riolering, de openbare verlichting en het openbaar groen met voorzieningen. Het gaat daarbij om de zichtbare kwaliteit (beeldkwaliteit) en de technische kwaliteit van de openbare ruimte. Van belang zijn ook de waardering van de voorzieningen door de bewoners en de mate waarin een herinrichting bijdraagt aan het oplossen van ruimtelijke problemen. 

In november zal het eerste concept prioriteitenplan aan de verantwoordelijke wethouder geprenteerd worden. Naar verwachting kan dan in december door de gemeenteraad hierover besloten worden.

Cents Infra Advies ondersteunt Oldenzaal bij beleidsplan voor het wegbeheer

In opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal is Cents Infra Advies eind april gestart met het opstellen van een beleidsplan voor het wegbeheer 2008-2012 voor de gemeente Oldenzaal. Het plan beschrijft de taken die de gemeente Oldenzaal als wegbeheerder in de komende 5 jaren gaat uitvoeren, het ambitieniveau dat daarbij wordt beoogd en de middelen die daarmee gemoeid zijn. Daarbij wordt ook ingegaan op de totstandkoming van de programmering. Met name de afstemming met de uitvoering van activiteiten verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Gemeentelijk Riolerings Plan, het Milieubeleidsplan Oldenzaal en andere ruimtelijke ontwikkelingen krijgt daarbij aandacht.Een goede en veilige bereikbaarheid is belangrijk voor Oldenzaal. In het GVVP, vastgesteld in december 2007, heeft de gemeente uitgesproken de verkeersveiligheid te willen vergroten, maar ook de bereikbaarheid van economische centra in Oldenzaal te willen waarborgen. Hierbij is het gemeentelijk wegennet en dus ook het beheer daarvan van groot belang.

Dat wegbeheer in Oldenzaal staat onder druk. De wegen worden steeds drukker en er is maar zeer beperkt ruimte voor capaciteitsvergoting door nieuwe aanleg. Daarbij zijn er ook steeds meer taken die door de gemeente in haar rol als wegbeheerder moeten worden uitgevoerd. Bekend zijn de traditionele taken op het gebied van onderhoud verhardingen, kunstwerken, wegbermen, bewegwijzering, openbare verlichting en vergunningverlening. Steeds vaker zal de wegbeheerder zich bezig moeten houden met het managen van het verkeer in de vorm van bijvoorbeeld omleidingen bij wegwerkzaamheden of calamiteiten. De Oldenzaalse weginfrastructuur is hierbij niet los te zien van het grotere infranetwerk. Kennis delen en samenwerken met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, regio Twente en aangrenzende gemeenten is noodzakelijk.

Directe aanleiding voor het opstellen van dit beleidsplan wegbeheer is de teruglopende kwaliteit van de wegen met de daarbij behorende voorzieningen. In 2005 is besloten dat er op een totaal jaarbudget van €389.000,- voor structureel onderhoud een aantal jaren €200.000,= bezuinigd moest worden. Bij de behandeling van de programmabegroting 2008 is de afspraak gemaakt de gevolgen voor de kwaliteit van de wegen inzichtelijk te maken en daarbij aan te geven welke keuzemogelijkheden er zijn met de financiële vertaling daarvan. Dit beleidsplan dient dat doel.

Het opstellen van dit beleidsplan wegbeheer is als project opgezet. Een ambtelijke projectgroep bestaande uit medewerkers van de afdelingen Stadswerken, Beleid en Ontwikkeling en Middelen en Control werkt aan dit plan. Jan Cents van bureau Cents Infra Advies fungeert als projectleider en ondersteunt het projectteam. In september wordt de analyse van de huidige situatie met een opzet voor de visie op het wegbeheer in Oldenzaal aan b en w en raad voorgelegd. De besluitvorming over het plan kan dan later in het najaar plaatsvinden.

Raad adviseert instelling van 1 Nationale Wegen Autoriteit

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert aan de minister van Verkeer en Waterstaat om één beheersbedrijf op te richten. In het eind 2007 uitgebrachte advies “van wegbeheer naar netwerkbeheer"stelt de raad dat er één Nationale Wegen Autoriteit moet komen. De NWA moet het hoofdnet van rijkswegen, belangrijke provinciale wegen en gemeentelijke aan- en afvoerwegen gaan aansturen. De verkeersproblemen in Nederland zijn dermate urgent dat niet langer volstaan kan worden met de huidige beperkte samenwerking tussen wegbeheerders.

Deze NWA wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van 3 taken:

     *verkeersmanagement,

     *beheer, onderhoud en aanleg,

     *strategische capaciteitsplanning.

Instelling van een Nationale Wegen Autoriteit is niet op korte termijn te realiseren. Daarom stelt de raad voor als tussenstap zo spoedig mogelijk te starten met oprichten van Regionale Wegen Autoriteiten. Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten gaan gebiedsgericht samenwerken in organisaties die tot stand komen op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze RWA’s moeten regionaal het verkeersmanagement voor hun rekening nemen.De gehele adviestekst en het persbericht zijn te downloaden van www.raadvenw.nl

Afscheid van provincie Overijssel

Afscheid Jan Cents

 

Op 10 januari namen we in de sfeervolle entourage van pub Reimink in Lemelerveld afscheid van Jan Cents, die inmiddels directeur is van zijn eigen (eenmans-)bedrijf Cents Infra Advies (C.I.A., zie
www.centsinfra.nl).  Ook Jan’s vrouw Irma en zijn drie zonen waren erbij.

Ruud Schuuring stak zijn bewondering voor de ex-teamleider niet onder stoelen of banken. “Het (de samenwerking met Jan) was hem donders goed bevallen”, aldus een enigszins geëmotioneerde Ruud.
Na de speech van Ruud was de beurt aan het WKO-gelegenheidsorkest, onder de altijd bezielende leiding van Johan Wagteveld. Het kleurrijke en klankrijke gezelschap bracht een ode aan hun voormalige teamleider op de bij de oudere jongeren welbekende melodie van de wals “Faria”. Na een schuchter begin werd het refrein uit volle borst door alle aanwezigen meegezongen.Opmerkelijk detail is, dat in het laatste couplet werd aangegeven dat Jan altijd bij WK met open armen zal worden ontvangen, ook als de CIA niet brengt wat Jan ervan verwacht. Werk genoeg.
Bart Hingst greep de gelegenheid aan om Jan nog even wat laatste tips mee te geven. In een rollenspel werd Jan heel snel duidelijk hoe je je als kleine zelfstandige op de meest voordelige manier bij de klant moet presenteren. Passende kleding is essentieel, net zoals een flitsende leasebak en van de laatste technische snufjes voorziene apparatuur. Daarnaast kan het ook geen kwaad om tijdens een intake gesprek even met je secretaresse te bellen over die klus in Japan. Jan was zichtbaar verrast door deze creatieve maar tegelijk toch ook zo nuttige tips! Monique bood Jan namens zijn oude team een moderne designlamp van Rietveld aan, voor zijn nieuwe kantoor. “Ook na jouw afscheid blijft WK je werk verlichten”, was het motto bij dit kado.

In zijn afscheidswoorden stond Jan stil bij zijn jaren bij de provincie. Goede tijden en slechte tijden kwamen voorbij, waarbij de dieptepunten bestonden uit het wegvallen van een aantal collega’s.Toch heeft Jan zijn tijd bij de provincie, vooral die bij het mooiste team van WK, het team O, als heel positief ervaren. “Deze stap heb ik kunnen zetten door de mogelijkheden die de provincie mij heeft geboden. En, de provincie, dat zijn jullie allemaal! Dank daarvoor.”
Met deze mooie woorden kwam een einde aan een heel gezellige en persoonlijke bijeenkomst, waarbij naast WK-ers ook collega’s van andere eenheden en een aantal ex-collega’s aanwezig waren. Jan kon alvast een aantal visite-kaartjes uitdelen.

De medewerkers van team WKO namen in stijl afscheid van teamleider Jan Cents.


Oma’s openen Cents infra advies

Feest aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld.

Want op zaterdag 5 januari 2008 verrichtten de dames Anna Cents-Wolfkamp (85 jaar) en Mina Albers-Velthuis (86 jaar), de opening van het nieuwe bedrijf Cents infra advies. Deze dames zijn de moeders van Jan Cents en Irma Albers.Mart, Leon, Daniel, Irma en Jan proostten met de beide dames op een succesvolle start van de nieuwe onderneming.De foto's geven een impressie van de openingshandelingen.
 

Lancering website

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Schutte Informatisering.

Jan Cents

Feestdagen

Cents Infra Advies wenst u prettige feestdagen en een gezond 2008 toe!